Sertifikācijas nolikums

1.      Vispārējā sadaļa.

1.1.   Reiki dziedniecība – tā ir patstāvīga profesionāla nodarbošanās ar dziedniecību.

1.2.   Dziedniecības prakses tiesības un profesionālos jautājumus nosaka Latvijas Republikas likumdošana,  LRPA Reiki dziednieku sertifikācijas nolikums un LRPA Reiki dziednieka ētikas kodekss.

1.3.   Pretendenta atbilstību profesionālajam līmenim nosaka LRPA sertifikācijas komisija.

1.4.   Sertifikāts negarantē darbu, bet sniedz tiesības pretendēt uz to.

1.5.   Persona, kas ir ieguvusi LRPA Reiki dziednieka sertifikātu, ir tiesīga strādāt Reiki dziedniecības sfērā. Tai ir jāievēro Latvijas Republikas darba likums, jāstrādā godīgas un brīvas konkurences apstākļos, tā drīkst reklamēt savus pakalpojumus un vienoties par to cenu.

1.6.   Personai, kura nodarbojas ar dziedniecību ir jābūt sertificētai un reģistrētai VID. Izņēmums ir neatliekamā dziednieciskā palīdzība, kuru var sniegt ikviens dziednieks nepieciešamības gadījumā.

 

2.      Sertifikācijas komisija.

2.1.   Sertifikācijas komisiju 5 cilvēku sastāvā izvēl un apstiprina biedru kopsapulce no biedru vidus. To ievēl uz 1 gadu. Komisijas sastāvā ir jābūt 4 praktizējošiem Reiki Skolotājiem ar Skolotāja pieredzi vairāk, kā 2 gadi un LRPA valdes priekšsēdētājam. Komisijas sastāvā OBLIGĀTI ir jābūt cilvēkam ar vidējo vai augstāko medicīnisko izglītību.

2.2.   Sertifikācijas komisija ievēl komisijas priekšsēdētāju.

2.3.   Komisija savas darbības veikšanai ir tiesīga pieaicināt papildus ekspertus.

2.4.   Sertifikācijas komisija pieņem lēmumus ar balsu vairākumu.

2.5.    Sertifikācijas komisija organizē sertifikācijas eksāmenus un izsniedz Reiki Dziednieka sertifikātus.

2.6.   Sertifikācijas komisija nosaka sertifikācijas eksāmena laiku, gaitu un saturu.

2.7.   Sertifikācijas komisija nosaka maksu par sertifikāciju.

2.8.   Sertifikācijas komisija tiek sasaukta pēc pieprasījuma.

2.9.   Sertifikācijas komisijas darbā ir tiesīgi piedalīties LRPA valdes locekļi bez balss tiesībām.

 

3.      Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs.

3.1.   Organizē sertifikācijas eksāmenus un vada sertifikācijas komisijas darbību.

3.2.   Atskaitās par sertifikācijas komisijas darbu pēc gada rezultātiem biedru kopsapulcei.

 

4.      Tiesības saņemt sertifikātu.

4.1.   Saņemt sertifikātu ir tiesīgas personas, kas:

4.1.1.  Ir LRPA biedri vismaz 1 gadu un ir veikta kārtējā biedru naudas maksa LRPA un HMNA.

4.1.2.  Ir Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī citu valstu pilsoņi.

4.1.3.  Pārvalda valsts valodu saskaņā ar LR likumu par valodu ne zemāk par 2.līmeni, ja tie ir Latvijas nepilsoņi un praktizē Latvijas republikas teritorijā.

4.1.4.  Ir Reiki 3.līmeņa izglītība, ar pieredzi vismaz 2 gadi.

4.1.5.  Pabeiguši medicīnas pamatu apmācību. Medicīniskās apmācības kvalifikāciju nosaka oficiāls dokuments par attiecīgās izglītības iegūšanu, ko ir atzinusi LRPA un HMNA.

4.2.   Sertifikāts tiek izsniegts LRPA biedriem, kuri veiksmīgi nokārtojuši sertifikācijas eksāmenu.

4.3.   Sertifikāts tiek izsniegts uz termiņu no 1 līdz 5 gadiem. Pirmreizējais sertifikāts tiek izsniegts uz 1 gadu, atkārtots sertifikāts tiek izsniegts uz 2 līdz 5 gadiem.

4.4.   Pirmreizējā sertifikācijas termiņa laikā dziednieka darbību uzrauga aizbildnis. Aizbildnis var būt dziednieka Reiki skolotājs. Ja šādas iespējas nav, tad par aizbildni var būt arī Reiki skolotājs no LRPA biedru vidus.

 

5.      Paziņošana par sertifikāciju un sertifikātu izsniegšana.

5.1.   Iesniegumu un visus nepieciešamos dokumentus sertifikācijai nepieciešams nodot LRPA valdes priekšsēdētājam līdz datumam, ko ir noteikusi sertifikācijas komisija.

5.2.   Līdz noteiktam datumam saņemtie iesniegumi un dokumenti tiks izskatīti tuvākā sertifikācijas eksāmenā.

5.3.   Par sertifikācijas laiku un dokumentu iesniegšanu sertifikācijas komisija paziņo LRPA biedru kopsapulcēs. Šo informāciju var arī iegūt individuāli pie LRPA valdes locekļiem vai pie sertifikācijas komisijas valdes priekšsēdētāja.

5.4.   Personai, kas vēlas sertificēties, ir jāsamaksā sertifikācijas maksa. Sertifikācijas maksu nosaka sertifikācijas komisija kopā ar LRPA valdi.

5.5.   Ja sertifikāts netiek izsniegts, tad sertifikācijas maksa atpakaļ netiek atgriezta.

5.6.   Sertifikācijas komisija izsniedz sertifikātu 10 dienu laikā pēc sertifikācijas eksāmena.

5.7.   Dokumentus par sertifikātu izdošanu (sertifikātu kopiju veidā un komisijas protokolu veidā) saglabā sertifikācijas komisija.

5.8.   Izdotie sertifikāti var tikt anulēti, ja sertifikācijas komisija konstatē Reiki dziednieka kodeksa neievērošanu, LRPA sertifikācijas nolikuma pārkāpšanu vai LR likumdošanas neievērošanu.

5.9.    Ja sertificētais dziednieks izstājas vai tiek izslēgts no LRPA, tad automātiski tiek anulēts arī viņa sertifikāts un tiek veikta publikācija LRPA mājas lapā.

5.10.    Sertifikācijas komisijas lēmumu par sertifikāta anulēšanu var pārsūdzēt kārtējā LRPA biedru kopsapulcē.

5.11.    Resertifikācija notiek pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām. Dokumenti par resertifikāciju ir  jāiesniedz 1 mēnesi pirms sertifikāta termiņa beigšanās.

 

6.      Pirms sertifikācijas iesniedzamie dokumenti.

6.1.   Sertifikācijas pretendentam nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

6.1.1.  Iesniegums.

6.1.2.  Divas fotogrāfijas (3×4).

6.1.3.  Anketa.

6.1.4.  Izglītības dokumentu kopijas (Reiki izglītība, medicīniskā).

6.1.5.  Pastāvīgajiem LR iedzīvotājiem, kas ir nepilsoņi – izziņu par valsts valodas zināšanu kategoriju. Dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas zināšanas ne zemāku par 2.kategoriju.

6.2.   Sava Reiki Skolotāja vai aizbildņa rekomendāciju.

6.3.   Ja iesniegtie dokumenti nav bijuši pietiekami pārliecinoši, lai sertifikācijas komisija izdarītu objektīvu slēdzienu, tad tai ir tiesības pieprasīt papildus liecības vai dokumentus. 

 

7.      Sertifikācijas eksāmens.

7.1.   Pirms sertifikācijas eksāmena sertifikācijas pretendenti iepazīstas ar eksāmena kārtību un saturu.

7.2.   Eksāmens sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas.

7.3.   Praktiskā daļa:

7.3.1.  Dziednieka pārbaude ar dažādu testu palīdzību.

7.3.2.  Dziedniecisks seanss pacientam (izmantojot individuālās iespējas), ar sekojošu dziednieciskās iedarbības testēšanu.

7.4.   Eksāmena teorētiskā daļa:

7.4.1.  Reiki sistēmas izpratnes pārbaude.

7.4.2.  Reiki dziednieka ētikas kodeksa zināšanu pārbaude.

7.4.3.  Vispārīgi jautājumi par Reiki dziedniecību.

 

8.      Sertificēta Reiki dziednieka pienākumi.

8.1.   Ievērot:

8.1.1.  Reiki principus.

8.1.2.  LRPA Reiki dziednieka kodeksu.

8.1.3.  LRPA statūtus.

8.1.4.  Latvijas Republikas likumdošanu.

8.2.   Patstāvīgi paaugstināt savu profesionālo meistarību.

8.3.   Aktīvi piedalīties visos LRPA pasākumos.

8.4.   Regulāri maksāt biedru naudu.